Skip to content

ymgyrchu araf

#blogydydd 6: rhandir digidol

Mi gesi drydar ar ôl postiad neithiwr gan asparaguspea, yn f’atgoffa o alaw, fel rhyw fath o shazam gwerinol. Dyma hi: ‘Dacw ‘Nghariad’, wedi’i chanu gan Merêd. Mae Ms Pea yn un o fy hoff flogwyr, a mae hi’n cadw cofnod o’r tymhorau ac o’i gwaith yn garddio hanesyddol draw fan hyn, ar Up the Garden Path. Mae na ffotograffau hyfryd, gwybodaeth am blanhigion a garddio Cymreig, a hiwmor gwely tail – dw i wedi dysgu llawer ganddi dros y blynyddoedd, wrth i fi geisio datguddio hanes bob dydd bwyd a diod Cymry’r gorffennol.

1400431645019-1024x682

Ers gadael Sain Ffagan, un o’r pethe dw i wedi gweld ei isie fe fwya oedd y dyddie lle roedd rhywfaint o gynnyrch o’r gerddi – hynny nad oedd wedi cael ei fwyta gan ymwelwyr a wiwerod – ar gael i’w brynnu gan staff. Roedd Diwrnod y Pys yn uchafbwynt fy mlwyddyn a ro’n i’n hapus iawn fy myd yn gweithio wrth fy nesg ac yn sglaffio bag cyfan o’r pethe, oedd yn blasu mor, wel, mor WYRDD. Erbyn diwedd yr haf, bydd y cynnyrch gorau i gyd yn mynd at arddangosfa ddiolchgarwch fer yng Nghapel Penrhiw, ac yna maent yn mynd, os dwi’n cofio’n iawn, at gegin sy’n coginio i’r digartref. Mae hi wastad yn arddangosfa gwerth ei gweld. Mi gewch gyfle i wneud ‘ny adeg yr Wyl Fwyd ym mis Medi eleni – y flwyddyn gyntaf na fydda i yno yn coginio ar y tân ac yn arbrofi gyda hen ryseitiau.

Dyma fi yn fy mrethyn llynedd. Ydi hi’n bosib i grinjo a bod yn falch ar yr un pryd? (llun: Amgueddfa Cymru)
Dyma fi yn fy mrethyn llynedd. Ydi hi’n bosib i grinjo a bod yn falch ar yr un pryd? (llun: Amgueddfa Cymru)

Dw i wastad yn meddwl beth allwn i fod yn ei wneud gyda’r wybodaeth a ddysgais i wrth geisio adfywio hen ryseitiau, wrth weithio gydag arbenigwragedd fel Ms Pea uchod, Sally Pointer, ac yn teithio Ewrop yn rhannu cyfrinachau coginio tân agored efo Llychlynwyr, Rhufeiniaid a phobl Oes y Cerrig(ish). Llyfr ryseitiau? Bwyty pop-up? Dwi’n edmygu beth ma Baragouiner yn ei wneud, ond mae’n lot o ymroddiad – dw i ddim yn siwr os dw i isio i goginio hanesyddol deimlo fel ‘day job’ unwaith eto!

Rhan o wledd Duduraidd y Gaeaf yn ty ni y llynedd
Rhan o wledd Duduraidd y Gaeaf yn ty ni y llynedd

Ta beth, yr wythnos yma dw i wedi cyfnewid bwydydd efo fy nghymdogion yn y mosg ar achlysur dechre Ramadan, ac wedi coginio pryd tri chwrs ar gyfer fy ffrindiau. Ar ôl gorfod bwyta deiet hylif am dri mis, dw i wrth fy modd yn arbrofi eto. Mae rhannu bwyd yn ffordd mor sylfaenol o fagu perthynas, ac o ddiolch i rywun, y byswn wrth fy modd yn gwneud rhagor ohono (cyn belled â bod y brethyn yn aros yn y gist).

#blogydydd 2: baneri

Mae Sian Lile-Pastore a finne wedi bod yn gweithio ar brosiect cudd. Cawsom ein hysbrydoli gan faneri’r syffrajets, ac aethom ati i lunio baneri ein hunain, sydd yn cario enwau menywod. Mae pwytho enwau yn broses hir a myfyrdodol, felly yn raddol daeth yn gyfle i feddwl am hanes yr unigolyn – ac yn gyfle i ddathlu dysgu am hanes menyw o’r newydd. Mi allwch ddarllen mwy am y prosiect yn llyfr newydd Betsy Greer, sef Craftivism: The Art and Craft of Activism. Bydd y llyfr ar gael i’w brynnu yma yng Ngymru wythnos nesa, a mae’n llawn lluniau a chyfweliadau efo ymgyrchwyr gwneud o sawl cyfandir. Yn y cyfamser, dyma lun o rai o’n ffefrynnau:

Dorothy Edwards, awdur ac arloeswraig
Dorothy Edwards, awdur ac arloeswraig
baneri-1024x682
Credit llunia: Sian Lile-Pastore a fi!

Roeddwn i wedi gobeithio mynd â rhan o’n casgliad i Lundain yr haf hwn, i ddathlu Can-Mlwyddiant sefydlu’r East London Federation of Suffragettes yn yr East London Suffragette Festival. Mae’r wyl yn dathlu sefydliad oedd yn ymgyrchu dros hawliau menywod o bob cefndir cymdeithasol, ac yn benderfynol o wneud yn siwr fod taro pleidlais yn realiti i bob menyw – os gewch chi gyfle, ewch, mae’n mynd i fod yn ddiwrnod ffantastig.

Yn anffodus allwn ni ddim gwneud y siwrne eleni – fodd bynnag, parhau i bwytho fyddwn ni, gan obeithio y gallwn eu harddangos yng Nghymru haf nesa’.

‘Dyn ni’n gwybod cyn lleied am y teithiau ‘wnaeth y baneri cyntaf i Lundain, a mae darllen papurau newydd y cyfnod yn dangos cofnod anghyflawn o’r rhyngberthynas rhwng ymgyrchwragedd Lloegr â Chymru. Dwi wastad wedi licio’r llun hwn, o rali Pererindod Pleidleisiaeth ym 1913, ac yn chwilfrydig iawn am siwrne’r faner, a’r rhai a’i gwnaeth a’i chariodd, rhwng Caerdydd a Llundain.

Hanes Ysgytwol

Bore ‘ma ges i’r fraint o gael trafod fy hoff bwnc ar y radio – hanes ‘mawr’ a’i effaith ar bobl gyffredin (a rhai pobl anghyffredin hefyd).

Gofynwyd i fi ddewis 5 digwyddiad ‘ysgytwol’ ar gyfer rhaglen Caryl a Dafydd ar Radio Cymru. Anodd oedd dewis croestoriad na fyddai’n gadael gwrandawyr yn wylo yn eu miwsli ond mi lwyddais, dwi’n credu.

Cewch wrando arno am wythnos isod, gwibiwch i 0:40 i glywed yr eitem.
Hanes Ysgytwol – sioe Caryl a Dafydd.

Craftivists Caerdydd – Diwrnod o Godi Arian a Ioga

Mae wedi bod yn benwythnos o weu a chrosio, a gwych oedd gweld iogis o bob siâp yn dod draw i’n stondin i siarad a gwneud heddiw. Ges i gyfle i gwrdda amrywiaeth eang iawn o bobol, anarchwragedd, bwdyddion, ymgyrchwyr HAES*, ac yn arbennig rhai o gynrychiolwyr cymuned Ffilipinaidd Caerdydd.

Esboniodd Henry, sydd wedi bod yn byw yng Nghaerdydd ers saith mlynedd, fod y gymuned wedi ymrwymo i helpu pentrefi pysgota bychain dros nifer o flynyddoedd – nid am eu bod wedi eu dinistrio, ond am fod eu bywoliaeth a’u ffynhonell fwyd o dan fygythiad. Roedd yn beiriannwr a phensaer yn y Ffilipinau, a buom yn trafod pebyll, isadeiledd a hecsaiwrts am sbel. Sdwff gici. ‘Gyda digon o ddiferion, galli lenwi bwced’, meddai, am ein pwytho araf, a’r ceiniogau yn ein pot rhoddion.

Roedd hi’n gynnar, a bu pobol yn hael iawn – mae dros 7000£ wedi’i godi gan y stondiwyr a’r iogis, hyd yn hyn. Galli gyfrannu at yr apêl fan hyn: justgiving. (Ymddiheuriadau am y diffyg lluniau, dwi’n trio sortio ffôn fenthyg).

* Healthy at Any Size. Ardderchog!

Codi arian i’r Ffilipinau – ddydd Sul yng Nghaerdydd

Bydd Siân a fi, o dan faner Craftivists Caerdydd yn codi arian i apêl cefnogi goroeswyr y corwynt yn y Ffilipinau ar ddydd Sul y 1af, yn neuadd y ddinas, Caerdydd. Dere i ymuno â ni wrth i ni greu cadwyn o addurniadau Nadolig, fydd yn cael ei werthu mewn ocsiwn wedi’r digwyddiad.

Bydd yr elw i gyd yn mynd at apêl y DEC. Byddwn yn hapus i ddysgu iti sut i weu neu grosio, felly ma croeso i bawb, gan gynnwys llawchwithyns! Mae dros 3500£ wedi’i godi yn barod felly galwa heibio i gyfrannu a gwneud.

Mae’n rhan o ddiwrnod o weithgareddau codi arian amgen, fel ioga, a bydd bob math o stondinau yno hefyd. Swnio bach yn twee? Wel stwffia hynna yn dy sanau a tyrd draw i gyfrannu. Mae’n well nag iste mewn bath o ffa pob. Mwy o wybodaeth ar ddalen @yogafever.