Skip to content

misc

blogydydd 9: Dŵr

Llyn Genefa

Wel, dwi’n hwyr efo sialens #pocketsizedprojects, ond ddim bob dydd ti’n trio gwerthu tŷ. Y thema ddoe oedd dŵr, ac wrth i fi lusgo trwy dropbox yn chwilio am rywbeth a wnai’r tro, fe sylwais i nad ydw i’n tynnu llawer o luniau o ddŵr o gwbl!

-Er fy mod yn cael f’atynnu at fy pwnc pan yn sgrifennu, ac yn y cigfyd hefyd – anaml y bydda i’n croesi’r afon Taf heb stopio i edrych ar liw a lefel y dŵr, beth sy’n nofio arni ac yn llifo trwyddi. Mae fel brwyn yn stori March ap Meirchion (sydd hefyd yn rywbeth sy’n ymddangos yn amlach na pheidio pan fydda i’n sgrifennu’n rhydd): dwi’n hoffi sibrwd yr hyn sy’n fy mhoeni i’r afon, neu gyfri fy mendithion fesul diferyn ar y bont wrth y castell.

Llun o’r llyn yn Genefa sydd uchod – eto wedi’i gymryd oddi ar hen gamera lluchio. Ro’n i’n credu am flynyddoedd fod arteffactau’r trip hwnnw ar goll, ond daeth cd-rom i’r fei yn ddiweddar, pan oeddwn i’n clirio’r tŷ ar ôl darllen KonMari.

Mi ges bythefnos o fod yn westai bwrdd twristiaeth y Swisdir a Liechtenstein yn y 00au, yn adrodd ar nodweddion twristaidd y gwledydd hynny, yn arbennig yr rheiny fyddai’n apelio at deithwyr LHDT+.

Efallai i fi gam-gynrychioli fy enwogrwydd fel newyddiadurwraig pan yn gneud cais am fy nhocyn, a roddod basport dosbart 1af ifi i deithio ar eu rheilffyrdd, ac i aros mewn gwestai pum seren mewn dinasoedd a phentrefi mynyddig.

mae'n debyg bod y tywysog yn rhedeg yn droednoeth ymysg y grawnwin bob bore
mae’n debyg bod y tywysog yn rhedeg yn droednoeth ymysg y grawnwin bob bore

Fe ymwelon ni â gwinllan bersonol Tywysog Liechtenstein; canolfan heboga; arddangosfa gelf Dada; cyfnewidfaoedd nodwydd; clybiau; bwytai a chanolfannau cymorth cymdeithasol.

Bu bron â bod miwtini ar y daith, ymysg ‘newyddiadurwyr’ ‘go iawn’ oedd hefyd ‘actiwali yn hoyw’ – am fod rhai o’r lleoliadau ar y daith yn amherthnasol – o flaen yr arddanosfa leicra yn yr amgueddfa Olympaidd yn Lausanne. Ar y ffordd yn ôl mi stopion ni’n bws i gael golwg ar barc bythynnu mwya’r ddinas.

Doeddwn i ddim yn ‘hoyw’ ar y pryd, ond ro’n i wedi eillio hanner fy mhen efo bic, ac wrth i fi ymweld yn rheolaidd â’r gyngres ieuenctid LHDT+ oedd yn rhedeg ochr-yn-ochr â’r daith, roedd yn ddigon i greu chwerthin a chlochdar uchel ymysg rheiny oedd yn ei mynychu: “WHAT WAIT YOU ARE STRAAAIGHT?!!”.

ma pethe yn gwella, sara o'r gorffennol. Ond ma heddi'n mynd i fod yn ddiwrnod arbennig o dda.
ma pethe YN gwella, sara o’r gorffennol. Ond ma heddi’n mynd i fod yn ddiwrnod arbennig o dda.

Wrth i’r crop dyfu allan, mi ymwelon ni â Davos, i’r gwesty lle sgrifennwyd Magic Mountain, a lleoliad, ar y pryd, rhaglen realiti am fyw yn yr 19eg Ganrif. Mi flasais prosecco am y tro cyntaf yno, a chwrdd â dyn neis iawn o’r enw Maik Künz. Mae ei gerdyn busnes dal gen i yn rhywle.

Roeddwn i wedi bwriadu sgrifennu am y peth ers blynyddoedd, fy antur hoyw i’r Swisdir – ond digwyddodd rhywbeth anodd ar ddiwedd y daith a surodd pethe, braidd. Heb fynd i ormod i fanylion, mi alla i ddweud o leia fy mod ‘nawr yn berchennog ar ddwy gerdd o apologia mewn saesneg sathredig, o’r enw ‘Synthetic’ a ‘Synthetic 2′ gan ddyn hoyw o Rwmania. Dwi dal yn flin i fi golli’r noson wledd raclette o’i herwydd.

Efallai y daiff y daith i gyd mas rywdro, am nawr, dyna’r fersiwn gyflym, foglynnog. Gawn ni gloi efo epilog o ‘Synthetic':

I was able just to past the

Tall stalks and empty heads of

The sunflowers. THE sunflowers

Without a sun.

Without a flower.

The various composting methods people

Has devised

Feelings and burning icebergs

through the thick hedges

Of non-existence and… us.

Gwneud ac ail-wneud

Cyn i mi fagu plwc a gweu Ail Hosan, dyma edmygu’r un sydd gen i, yn ogystal â cwpwl o ddarne bach eraill o waith o’r mis diwetha:

Doili, sori ‘mandala’ newydd.
Doili, sori ‘mandala’ newydd. Dyma’r patrwm

 

Dechre’r darn cymhleth – troi’r hosan, er mwyn creu lle i’r droed
Dechre’r darn cymhleth – troi’r hosan, er mwyn creu lle i’r droed

 

yr Hosan Gyntaf – bydde’r holl batrymau a fideos youtube a ddefnyddies i yn bost ar eu penne’u hunain felly, wel, mi wnai bost ohonyn nhw ar ei pennau’u hunain!
yr Hosan Gyntaf – bydde’r holl batrymau a fideos youtube a ddefnyddies i yn bost ar eu penne’u hunain felly, wel, mi wnai bost ohonyn nhw ar ei pennau’u hunain! Dafedd rhad ac anarferol o Tiger. Pinc a glas a nefi, fel hen iwnifform penweddig
wysg y cloc – nyddu ar droell law a throelli’r edefynnau at ei gilydd, crosio, edmygu, llenwi efo pethe llachar.
wysg y cloc – nyddu ar droell law a throelli’r edefynnau at ei gilydd, crosio, edmygu, llenwi efo pethe llachar.

Dydd Rhyngwladol Menywod – blog ar Cymru Fyw

Shwmai ers sbel!

Yng nghanol trio twtio’r ty ar gyfer ei werthu, a gweu fy Hosan Gyntaf, ces amser i sgrifennu am gynrychiolaeth menywod ar gyfer BBC Cymru Fyw, ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2015: Hanes yn cofio merched Cymru?

Ac achos bo fi di bod ar y trên am ORIAU, wnes i ofyn i bobl gyfrannu enwau menywod yr hoffen nhw eu gweld wedi’u coffau/dathlu yn y brifddinas. Mae pôl o gynigion pobl yn fan hyn – wnes i geisio cyflwyno rhywbeth o hanes a chymeriad y menywod o dan sylw ond dyw surverymonkey ddim yn gweithio’n arbennig o dda rhwng Gobowen a Chwmbrân!

Ta waeth, os y’ch chi moyn, fe allwch chi bleidleisio fan hyn: Merch i’r Brifddinas. Mae’n ddiddorol gweld pwy ma pawb wedi bod yn eu cynnig, a’r ymatebion falle fyddwn i ddim wedi ei ddisgwyl (ond sy’n hollol disgwyliedig, erbyn meddwl, pan ti’n trafod hanes menywod).

Pan dwi di bod yn rhoi sgyrsiau am hanes menywod yn y gorffennol, dwi di gofyn i bobl ofyn ynteu Symbol neu Berson oedden nhw’n edrych arni. Mae avatar Jemima Niclas yn llawer mwy cyfarwydd na stori ei bywyd, er enghraifft. Mae’r un peth yn wir mor bell yn ôl a chynrychiolaeth gynharaf menyw, Fenws Willlendorf, hefyd.

Mwy am hynny rywbryd eto, yn siwr. Dwi di bod yn lwcus iawn i gael ymateb more hael gan bobl heddiw – cofiwch adael sylw, neu gynnig syniad yn y pôl, neu rannu linc at eich gweithgareddau DRhM2015 chi.

A gobeithio y byddwch chi’n mwynhau gweddill y diwrnod!

Hyncs Cymreig Game of Thrones

Os ‘dych chi wedi bod yn dilyn y gyfres, neu wedi gweld rhywbeth amdani, fe fyddwch chi’n ymwybodol bo cast Game of Thrones yn edrych yn ffantastig. Gwisgoedd cain, gwallt wedi’i blethu’n gywrain (neu’n gywrain o flêr), ac aceri o gnawd.

Maen nhw hefyd yn rhoi llawer o amser i actorion o Loegr, Gogledd Iwerddon a’r Weriniaeth – os fuoch chi ar Soldier Soldier yn y 90au, de chi ddim yn darllen hwn achos de chi YN Game of Thrones.

Wrth ifi wibio trwy’r bedair gyfres sydd ar gael ifi yn defnyddio chromecast (moesymgrymwn gerbron y Chromecast), ro’n i’n gweld ambell i wyneb cyfarwydd Cymreig. Ymysg y Tywysogion, Llysgenhadon, Marchogion dewr, Ymaflwyr – wel, fe ddes i o hyd i’r rhain:

Arteithiwr

Iwan-Rheon

Llosgachwr

8163932_f520_1

Rhingyll Sadistaidd

JS36858563

Rhywun sy’n cael ei ladd i symud y plot ymlaen

cigydd

Dyn sy’n begian i gael bod yn gaethwas

tve55733-2478-20140615-0

Dyn o’r enw ‘Shagger’

Game-Of-Thrones-Shagga-Mark-Lewis-Jones-1060x655-1024x632

Rhodri Miles (sori o’n i ddim yn talu sylw)

First_Mate

Castrato Llofruddiaethus

Unsullied_1

aaaa… Bwystfil sy’n byta babis

download

Dwi’n methu aros i weld beth ma nhw am neud efo Jonathan Pryce. Ffwooor.

Jonathan Pryce as King Lear

[Golygwyd i ychwanegu: Môr Leidr Digyfaddawd

Axe_tot_he_hhead

 

Treisiwr sy’n Dienyddio Ceffyle

VPkmogY

– diolch Dafydd!]

#blogydydd 10: chromecast

Blogyn bach clou achos mae’r chromecast wedi cyrraedd a ma gen i 6 miliwn awr o fideos youtube i’w gwylio ar y teledu. Rywsut mae’n teimlo’n fwy *ffansi*, fel byta Miss Milles oddi ar blât. Ma gen i lot o bethe i’w sgwennu/gneud am hwn, ond ar ôl wythnos arall o ‘sbyta, dychywelyd i’r gwaith a pharatoi at Gwyl Arall, fydd raid iddo aros. Tan fory!