Skip to content

lluniau

Bennu Baner

Cwpwl o luniau creu baner newydd East End Women’s Museum – wedi’i chreu yn arbennig ar gyfer gorymdaith goffa Brwydr Cable St yn Llundain. Gallwch ddarllen mwy am hanes cyfraniad menywod at y diwrnod fan hyn: Women at the Battle of Cable Street.

Fe ddefnyddiais i wyddor crosio Moogly ac edafedd cotwm ar gyfer y llythrennau, a’u startsho ar gefndir deniadol yr hen garped yn y gegin fach:

blocio llythrennau crosio

 

Ar ôl eu blocio, eu defnyddio i farcio’r faner yn defnyddio sialc. Mi ddefnyddiais sialc teiliwr fy nain, Nancy Hughes – cefais ei bocs pwytho yn anrheg gan dad a mae’n drysor gwerthfawr iawn.

Dwi ddim yn giamstar ar fesur a thorri, a dwi’n casau smwddio, felly gwneud y darn nesa tra’n sgyrnygu/yfed gwin/distractio fy hun trwy wylio Star Trek wnes i. 

Y llythrennau wedi'u mesur a'u marcio
Y llythrennau wedi’u mesur a’u marcio

 A dyma hi wedi ei gorffen, eto ar gefndir deniadol y gegin gefn, lle mae’r gwaith ar stop tan i ni ennill y loteri/dysgu sut i blastro.   baner east end women's museum Tyfodd yr amgueddfa mas o hedyn gwneud baneri bychain, archwilio hanes baneri syffrajets Cymru, a myfyrio ar y teithiau y gwnaethon nhw i mewn ac allan o’r wlad. Mi anfonais hi mewn tiwb i Lundain ar gyfer yr orymdaith:

Wnes i fethu dod (mae’n ddrud teithio nôl a mlaen felly roedd rhaid aros adre’r tro hwn) ond mi siaradais i efo Refinery 29 am amgueddfeydd ac ymladd ffasgaeth yn y dyddiau cyn y digwyddiad.

 

Mae’n wych sut ma gwaith llaw bychan, diwyd, intimate, yn galluogi menywod i gael sgyrsiau cyhoeddus, mawrion, pwerus. Diolch i bawb ddaeth i siarad efo Sarah yn ystod yr orymdaith.

Baneri a Ballu

Chwyldro

Ges i gic yn fy nhin gan set Gwenno yn y Dyn Gwyrdd, felly fues i’n pwytho hwn dros y penwythnos – oedd na lot o eiste yn y babell. Wnes i ddim meddwl lot am y cynllun cyn ei ddechre, felly mater o gyfri llawrydd ac ailadrodd mewn coch 666 oedd creu y faner fach.

Ar ôl cyrraedd adre, mi gariais i ‘mlaen efo’r pwyth croes – dwi heb afael mewn darn ohono ers sbel. Mae’n od fel ma pethe’n eistedd yn y drôr am gyhyd ac yn sydyn chwap! Ma nhw i gyd wedi’u gorffen. Mi wnes waith clou o sampler Llwybr Llaethog (sampler! hehe!) – mae’r un gwreiddiol yn eu meddiant nhw erbyn hyn, ond drafft anorffenedig oedd hwn, oedd un pwyth yn rhy fyr.

Baner Dull Di Drais

A fel mae’r pethe ma’n gweithio, ble mae’r dwylo’n mynd mae’r meddwl yn eu dilyn. Pan glywais i fod pennaeth cyngor Caerdydd wedi honni nad yw’r gymraeg yn rhan o ‘ffabrig cymdeithasol’ y ddinas? RHY HAWDD PHIL. Mi ddechreuais ddrafftio gwahanol syniadau yn defnyddio papur graff ac adobe shape.

Ffabrig Cymdeithasol

Mi wnai bostio patrwm cyn bo hir, ar hyn o bryd dwi’n cadw mysedd yn brysur yn creu ac yn cynllwynio…

Ffabrig Cymdeithasol

blogydydd 9: Dŵr

Llyn Genefa

Wel, dwi’n hwyr efo sialens #pocketsizedprojects, ond ddim bob dydd ti’n trio gwerthu tŷ. Y thema ddoe oedd dŵr, ac wrth i fi lusgo trwy dropbox yn chwilio am rywbeth a wnai’r tro, fe sylwais i nad ydw i’n tynnu llawer o luniau o ddŵr o gwbl!

-Er fy mod yn cael f’atynnu at fy pwnc pan yn sgrifennu, ac yn y cigfyd hefyd – anaml y bydda i’n croesi’r afon Taf heb stopio i edrych ar liw a lefel y dŵr, beth sy’n nofio arni ac yn llifo trwyddi. Mae fel brwyn yn stori March ap Meirchion (sydd hefyd yn rywbeth sy’n ymddangos yn amlach na pheidio pan fydda i’n sgrifennu’n rhydd): dwi’n hoffi sibrwd yr hyn sy’n fy mhoeni i’r afon, neu gyfri fy mendithion fesul diferyn ar y bont wrth y castell.

Llun o’r llyn yn Genefa sydd uchod – eto wedi’i gymryd oddi ar hen gamera lluchio. Ro’n i’n credu am flynyddoedd fod arteffactau’r trip hwnnw ar goll, ond daeth cd-rom i’r fei yn ddiweddar, pan oeddwn i’n clirio’r tŷ ar ôl darllen KonMari.

Mi ges bythefnos o fod yn westai bwrdd twristiaeth y Swisdir a Liechtenstein yn y 00au, yn adrodd ar nodweddion twristaidd y gwledydd hynny, yn arbennig yr rheiny fyddai’n apelio at deithwyr LHDT+.

Efallai i fi gam-gynrychioli fy enwogrwydd fel newyddiadurwraig pan yn gneud cais am fy nhocyn, a roddod basport dosbart 1af ifi i deithio ar eu rheilffyrdd, ac i aros mewn gwestai pum seren mewn dinasoedd a phentrefi mynyddig.

mae'n debyg bod y tywysog yn rhedeg yn droednoeth ymysg y grawnwin bob bore
mae’n debyg bod y tywysog yn rhedeg yn droednoeth ymysg y grawnwin bob bore

Fe ymwelon ni â gwinllan bersonol Tywysog Liechtenstein; canolfan heboga; arddangosfa gelf Dada; cyfnewidfaoedd nodwydd; clybiau; bwytai a chanolfannau cymorth cymdeithasol.

Bu bron â bod miwtini ar y daith, ymysg ‘newyddiadurwyr’ ‘go iawn’ oedd hefyd ‘actiwali yn hoyw’ – am fod rhai o’r lleoliadau ar y daith yn amherthnasol – o flaen yr arddanosfa leicra yn yr amgueddfa Olympaidd yn Lausanne. Ar y ffordd yn ôl mi stopion ni’n bws i gael golwg ar barc bythynnu mwya’r ddinas.

Doeddwn i ddim yn ‘hoyw’ ar y pryd, ond ro’n i wedi eillio hanner fy mhen efo bic, ac wrth i fi ymweld yn rheolaidd â’r gyngres ieuenctid LHDT+ oedd yn rhedeg ochr-yn-ochr â’r daith, roedd yn ddigon i greu chwerthin a chlochdar uchel ymysg rheiny oedd yn ei mynychu: “WHAT WAIT YOU ARE STRAAAIGHT?!!”.

ma pethe yn gwella, sara o'r gorffennol. Ond ma heddi'n mynd i fod yn ddiwrnod arbennig o dda.
ma pethe YN gwella, sara o’r gorffennol. Ond ma heddi’n mynd i fod yn ddiwrnod arbennig o dda.

Wrth i’r crop dyfu allan, mi ymwelon ni â Davos, i’r gwesty lle sgrifennwyd Magic Mountain, a lleoliad, ar y pryd, rhaglen realiti am fyw yn yr 19eg Ganrif. Mi flasais prosecco am y tro cyntaf yno, a chwrdd â dyn neis iawn o’r enw Maik Künz. Mae ei gerdyn busnes dal gen i yn rhywle.

Roeddwn i wedi bwriadu sgrifennu am y peth ers blynyddoedd, fy antur hoyw i’r Swisdir – ond digwyddodd rhywbeth anodd ar ddiwedd y daith a surodd pethe, braidd. Heb fynd i ormod i fanylion, mi alla i ddweud o leia fy mod ‘nawr yn berchennog ar ddwy gerdd o apologia mewn saesneg sathredig, o’r enw ‘Synthetic’ a ‘Synthetic 2′ gan ddyn hoyw o Rwmania. Dwi dal yn flin i fi golli’r noson wledd raclette o’i herwydd.

Efallai y daiff y daith i gyd mas rywdro, am nawr, dyna’r fersiwn gyflym, foglynnog. Gawn ni gloi efo epilog o ‘Synthetic':

I was able just to past the

Tall stalks and empty heads of

The sunflowers. THE sunflowers

Without a sun.

Without a flower.

The various composting methods people

Has devised

Feelings and burning icebergs

through the thick hedges

Of non-existence and… us.

#blogydydd 7: tâl teg i weithwyr masnach

Mae gan ran-ddeiliaid M+S gyfle’r wythnos hon i wneud gwahaniaeth i fywydau eu staff, ac i arwain y gad o ran talu ‘tâl byw’ yn y sector fanwerthu. Mae 11.5% o gartrefi Cymru o dan dlodi gwaith – oherwydd tâl isel neu gontractau 0 awr, felly dyma geisio gweithredu i argyhoeddi M+S i roi tâl teg i’w gweithwyr ar hyd a lled Cymru.

Yr wythnos ddiwetha, fe fues i’n cymryd rhan mewn gweithred fechan yng Nghanol Caerdydd:

 

menywod yn pwytho yn gyhoeddus
Pwytho o flaen M+S yng Nghaerdydd, fel rhan o Craftivists Caerdydd, ac o dan arweiniad Craftivist Collective. Llun gan Polly Braden

 

Fe fuom ni’n brodio hancesi efo negeseuon i’r cyfranddalwyr – yn oes deiseb-glicio (a does dim yn bod ar hynny), mae creu gwrthrych feddylgar yn creu dipyn o argraff, a mae’r Craftivist Collective wedi bod yn anfon llythyrau brodio at ASau a ffigyrau cyhoeddus eraill ers tro. Ro’n i’n falch iawn o fod yn rhan o’r weithred, ac yn falch o gwrdd â phobl newydd, yn ogystal â phobl sydd wedi dod i weu yn dawel efo fi yn y gorffennol – yn enwedig am i fi ddysgu beth oedd eu henwau tro yma!

Cefnogwch yr ymgyrch wrth drydar, rhannu linc ein partner, ShareAction; codi ymwybyddiaeth, rhannu’r lluniau o flickr Craftivist Collective. Mae citiau ymgyrch, bathodynnau a’r llyfrau ar eu gwefan yn cefnogi gwaith Sarah, sy’n cydlynu gweithredoedd ar hyd Cymru, Lloegr a’r Alban, ac yn dod â ni at ein gilydd o bryd i’w gilydd i greu a, gobeithio, gwneud gwahaniaeth.

#blogydydd 6: sialens o fewn sialens

 

Ydych chi wedi clywed am #pocketsizedprojects?

Sialens fechan, sy’n tycio fesul wythnos, sy’n annog pobl i dynnu lluniau neu greu gwaith celf ar thema arbennig.

Mae wedi ei strwythuro i fod yn rhywbeth y gallwch ei wneud yn hawdd fel rhan o’ch bywyd bob dydd – yn aml mae llawer o sialensau ar-lein yn enfawr, a braidd yn afrealistig (hoho). e.e. Nanowrimo, y cannoedd o sialensau gweu dwi di’u gweld yn gwibio heibio. Duw a wyr sut ma rhai pobl yn cyflawni’r stwff ma heb falu eu carpal twnals.

Prosiect ffotograffig yw prosiect 1, a cewch ddysgu mwy amdano, a gweld cofnodion eraill ar eu tumblr.

Thema heddiw yw ‘coeden’ felly dyma ymdrech wedi’i dynnu oddi ar hen gamera lluchio. Tynnwyd e o ben bryn yn Nice:

 

nice-9-684x1024

 

 

 

#blogydydd 1: mynwenta

Capel yr Anghytunwyr, Kensall Rise
Yng nghapel yr Anghytunwyr, mynwent Kensal Rise yn Llundain

Dwi’n ymweld ag ysbyty’r brifysgol yng Nghaerdydd yn reit aml, ac am fy mod yn gorffen pennod arall o driniaeth yno, ac yn teimlo’n emo ar ddiwrnod mor braf, fe es allan i gerdded ym mynwent Cathays gerllaw.

Co ni off
Co ni off

Ro’n i’n chwilio am fedd arbennig, enwog, a mi o’n i’n hanner cofio cyfarwyddiadau gesi gan ymgymerwr y tro diwetha ifi grwydro i mewn. Roeddwn i i fod i chwilio am lwybr rhwng dwy groes geltaidd anferth, a cherdded ar hyd ymyl yr ardal bywyd gwyllt. Roedd y garreg rwle fanno. Ma na lot o gerrig.

 

Ma raid mod i wedi cerdded rownd y fynwent gyfa cyn dod o hyd iddi, ond doedd dim llawer o ots gen i: roedd hi’n braf roedd gweld amrywiaeth yr enwau, llinachau, lluniau, addurniadau, cerfiadau.

Processed with VSCOcam with kk2 preset
‘Family Nurse’

Y llon a’r lleddf, fel fyddech chi’n ei ddisgwyl. Mwyfwy o enwau ‘dwi’n eu hadnabod, o ddod i nabod Caerdydd yn well. Dau bentwr tal o bridd cochlyd ochr yn ochr a gorchudd bedd pren.

Mae bedd Louisa Maude yn daclus iawn. Ers talu i’w godi ym 1896, mae pobl Caerdydd wedi gofalu am y garreg, yn ail-beintio’r llythrennau ac yn cadw’r gwair o’i amgylch yn ddestlus.

IMG_20150630_104802

Mae’n stori fer mewn maen. Mae sawl fersiwn ehangach, ond hon yw fy hoff un, sy’n grynodeb o lyfr am hedfan ac awyrenneg gynnar yn Sir Forgannwg.

Os oes diddordeb da chi mewn gweld y bedd, neu i ddysgu rhagor am hanes Caerdydd, ma na nifer o deithiau a sgyrsiau am hanes y fynwent gan Gyfeillion Mynwent Cathays.

 

Ydych chi’n licio mynwenta? Lle fyddwch chi’n licio crwydro?