Skip to content

Sara

#blogydydd 7: tâl teg i weithwyr masnach

Mae gan ran-ddeiliaid M+S gyfle’r wythnos hon i wneud gwahaniaeth i fywydau eu staff, ac i arwain y gad o ran talu ‘tâl byw’ yn y sector fanwerthu. Mae 11.5% o gartrefi Cymru o dan dlodi gwaith – oherwydd tâl isel neu gontractau 0 awr, felly dyma geisio gweithredu i argyhoeddi M+S i roi tâl teg i’w gweithwyr ar hyd a lled Cymru.

Yr wythnos ddiwetha, fe fues i’n cymryd rhan mewn gweithred fechan yng Nghanol Caerdydd:

 

menywod yn pwytho yn gyhoeddus
Pwytho o flaen M+S yng Nghaerdydd, fel rhan o Craftivists Caerdydd, ac o dan arweiniad Craftivist Collective. Llun gan Polly Braden

 

Fe fuom ni’n brodio hancesi efo negeseuon i’r cyfranddalwyr – yn oes deiseb-glicio (a does dim yn bod ar hynny), mae creu gwrthrych feddylgar yn creu dipyn o argraff, a mae’r Craftivist Collective wedi bod yn anfon llythyrau brodio at ASau a ffigyrau cyhoeddus eraill ers tro. Ro’n i’n falch iawn o fod yn rhan o’r weithred, ac yn falch o gwrdd â phobl newydd, yn ogystal â phobl sydd wedi dod i weu yn dawel efo fi yn y gorffennol – yn enwedig am i fi ddysgu beth oedd eu henwau tro yma!

Cefnogwch yr ymgyrch wrth drydar, rhannu linc ein partner, ShareAction; codi ymwybyddiaeth, rhannu’r lluniau o flickr Craftivist Collective. Mae citiau ymgyrch, bathodynnau a’r llyfrau ar eu gwefan yn cefnogi gwaith Sarah, sy’n cydlynu gweithredoedd ar hyd Cymru, Lloegr a’r Alban, ac yn dod â ni at ein gilydd o bryd i’w gilydd i greu a, gobeithio, gwneud gwahaniaeth.

#blogydydd 6: sialens o fewn sialens

 

Ydych chi wedi clywed am #pocketsizedprojects?

Sialens fechan, sy’n tycio fesul wythnos, sy’n annog pobl i dynnu lluniau neu greu gwaith celf ar thema arbennig.

Mae wedi ei strwythuro i fod yn rhywbeth y gallwch ei wneud yn hawdd fel rhan o’ch bywyd bob dydd – yn aml mae llawer o sialensau ar-lein yn enfawr, a braidd yn afrealistig (hoho). e.e. Nanowrimo, y cannoedd o sialensau gweu dwi di’u gweld yn gwibio heibio. Duw a wyr sut ma rhai pobl yn cyflawni’r stwff ma heb falu eu carpal twnals.

Prosiect ffotograffig yw prosiect 1, a cewch ddysgu mwy amdano, a gweld cofnodion eraill ar eu tumblr.

Thema heddiw yw ‘coeden’ felly dyma ymdrech wedi’i dynnu oddi ar hen gamera lluchio. Tynnwyd e o ben bryn yn Nice:

 

nice-9-684x1024

 

 

 

#blogydydd 5: dal i wella

Diwrnod arall o orffwyso yn dod i ben. Golwg yn gwella, ond anodd iawn yw peidio â chyffwrdd fy llygaid o gwbwl! Heddiw dwi di bod yn mwynhau byd natur o du fewn i’r ty, yn sbio ar luniau trip diweddara fy nghariad i hela madarch. Mae twitter yn bod yn boen tîn, felly ewch draw i @caws_llyffant i’w gweld.

Dwi hefyd wedi bod yn ceisio dod o hyd i batrwm mwy addas ar gyfer fy ngwlân Drefach, ac wedi taro ar draws patrwm i wneud llenni croshê gan flogiwr o Rwmania: http://zarazacrochet.weebly.com/yarn-love/just-a-colorful-curtain. Edrych ymlaen at gael bod yn hollol well, i fi gael dechre gwaith agos unwaith yn rhagor.

#blogydydd 3: podcastau a lasers

Dwi’n blogio’n gynnar bore ‘ma am fod gen i antur newydd o fy mlaen heddiw: lasers!

Pew Pew!
Pew Pew!

Ydw, dwi’n dathlu diwedd y rownd yma o lawdriniaeth efo llawdriniaeth fonws! Dwi wedi gwisgo sbectol ers pan o’n i’n dair, felly dwi di penderfynu cael cywiriad golwg laser – mae’n siwr y bydd fy nhrwyn yn teimlo’n hollol noeth hebddynt ond dwi’n fodlon cymryd y risg.

Felly, dyma’r blog ola, falle, y bydda i a fy sbectol yn sgrifennu efo’n gilydd. Diolch bois!

Mae’r cyfnod gwella yn fyr, mae’n debyg, ond yn ddiflas – felly dwi’n ceisio darganfod cymaint o bodcastau a’u llwytho ar frys bore ma, i fi gael cadw’n ddiddan tra’n gorffwys fy llygaid.

 

WERK!
WERK!

Wnes i fwynhau podcast diweddara RuPaul efo Henry Rollins: ‘Abandoning We for I‘ – ac wrth gwrs mi wrandewais i ar Obama ar WTF (er nad yw Maron at fy nant i yn aml).  Ma cyfres Hey Qween ar youtube yn ffefryn swnllyd lliwgar, ond dyw e ddim yn bodcast, na chwaith cweit yn ddigon hir. Dwi’m yn gwrando ar yr haclediad mor aml ac y dylwn i, ond bob tro dwi’n gneud dwi’n joio’n arw. Oes da chi unrhyw ffefrynnau? fe fyddwn i’n gwerthfawrogi unrhyw argymhellion dros y diwrnodau nesa! Er, sai’n siwr sut dwi’n mynd i gymedroli na blogio… Cewn weld! (gobeithio)

#blogydydd 2: gwlân Drefach ar Ravelry

Nodyn bach clou i roi gwybod i’r rhai ohonoch chi sy’n defnyddio Ravelry, fod gwlân o Drefach nawr ar gael ar y gronfa ddata! Gallwch dagio eich gwaith ac ychwanegu’r edafedd aran a dwbl i’ch rhith-stash.

cardigan gwlan amgueddfa

Dwi wedi bod yn creu cardigan yn defnyddio eu dafedd dwbl lliw melynaidd – fe lwythais i’r car efo’r stwff wedi i mi gynnal gweithdy cyfryngau cymdeithasol yno fis diwetha. Yn anffodus (?) ma dipyn o waith datod gen i i’w wneud dros y penwythnos.

Am y tro cynta, dwi di ymddiried yn llwyr mewn patrwm dillad confensiynol, a mae rhywbeth mawr wedi mynd o’i le! Y freuddwyd oedd i greu cardigan gynnes ar gyfer nosweithiau Gwyl y Dyn Gwyrdd.

O deimlo’r gwlân, dwi’n credu y byddai carthen neu fat llawr yn gweddu’n well i’r gwead ta beth. Dwi wedi bod yn chwilio’n ofer am batrwm addas, felly falle bydd rhaid jyst rhoi tro arni a gweld lle mae’r edafedd yn f’arwain i.

Ta waeth – cofiwch dagio’ch prosiectau, os ydych chi wedi defnyddio dafedd hanesyddol Drefach ar gyfer gweu a crosio! Os ‘dych chi am gael golwg ar y gwlân, mae rhagor ar siop arlein yr amgueddfa.

Ymwadiad: dwi’n gweithio i’r amgueddfa ond mae’n elusen a ma gweu yn hwyl, so.

#blogydydd 1: mynwenta

Capel yr Anghytunwyr, Kensall Rise
Yng nghapel yr Anghytunwyr, mynwent Kensal Rise yn Llundain

Dwi’n ymweld ag ysbyty’r brifysgol yng Nghaerdydd yn reit aml, ac am fy mod yn gorffen pennod arall o driniaeth yno, ac yn teimlo’n emo ar ddiwrnod mor braf, fe es allan i gerdded ym mynwent Cathays gerllaw.

Co ni off
Co ni off

Ro’n i’n chwilio am fedd arbennig, enwog, a mi o’n i’n hanner cofio cyfarwyddiadau gesi gan ymgymerwr y tro diwetha ifi grwydro i mewn. Roeddwn i i fod i chwilio am lwybr rhwng dwy groes geltaidd anferth, a cherdded ar hyd ymyl yr ardal bywyd gwyllt. Roedd y garreg rwle fanno. Ma na lot o gerrig.

 

Ma raid mod i wedi cerdded rownd y fynwent gyfa cyn dod o hyd iddi, ond doedd dim llawer o ots gen i: roedd hi’n braf roedd gweld amrywiaeth yr enwau, llinachau, lluniau, addurniadau, cerfiadau.

Processed with VSCOcam with kk2 preset
‘Family Nurse’

Y llon a’r lleddf, fel fyddech chi’n ei ddisgwyl. Mwyfwy o enwau ‘dwi’n eu hadnabod, o ddod i nabod Caerdydd yn well. Dau bentwr tal o bridd cochlyd ochr yn ochr a gorchudd bedd pren.

Mae bedd Louisa Maude yn daclus iawn. Ers talu i’w godi ym 1896, mae pobl Caerdydd wedi gofalu am y garreg, yn ail-beintio’r llythrennau ac yn cadw’r gwair o’i amgylch yn ddestlus.

IMG_20150630_104802

Mae’n stori fer mewn maen. Mae sawl fersiwn ehangach, ond hon yw fy hoff un, sy’n grynodeb o lyfr am hedfan ac awyrenneg gynnar yn Sir Forgannwg.

Os oes diddordeb da chi mewn gweld y bedd, neu i ddysgu rhagor am hanes Caerdydd, ma na nifer o deithiau a sgyrsiau am hanes y fynwent gan Gyfeillion Mynwent Cathays.

 

Ydych chi’n licio mynwenta? Lle fyddwch chi’n licio crwydro?